หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ
สวนองุ่น ของดีหนองย่างเสือ
มวกเหล็กฮิลไซด์ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจในตำบล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผักหนอก
ผลิตภัณฑ์ถักสานเชือกมัดฟางตำบลหนองย่างเสือ
อบต.หนองย่างเสือ
อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
1
2
3
4
5
 
แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2563 [ 16 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 2 
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไครมาสที่1 [ 10 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 2 
ประชาสัมพันธ์งบการเงินเดือนธันวาคม ปีงบประมาณ 2563 อบต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ [ 6 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 4 
ขอส่งรายงานข้อมูลรายรับ รายจ่าย เดือนธันวาคม 2562 ให้คลังจังหวัดสระบุรี [ 6 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 1 
ประชาสัมพันธ์กำหนดวันเวลา ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำสายทางสี่แยกกล [ 3 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 2 
ประชาสัมพันธ์กำหนดวันเวลาตรวจรับงานปรับปรุงห้องน้ำอบต.หนองย่างเสือ [ 13 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 6 
ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำสายทางสี่แยกกลุ่มพระบาท [ 13 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 6 
ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2563 ฉบับปรับปรุง [ 11 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 4 
ประกาศรับสมัครสรรหาเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง จาก อบต.มวกเหล็ก [ 11 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 6 
สถานที่ปิดประกาศสำหรับติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 14 ตำบลหนอ [ 6 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 8 
ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 [ 4 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 14 
ขอส่งข้อมูลรายงานรายรับ รายจ่าย เดือนพฤศจิกายน 2562 ให้คลังจังหวัดสระบุรี [ 3 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 16 
ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง ขอให้ผู้ประสงค์ทำการเจาะน้ำบาดาลหรือการใช้น้ำบา [ 26 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 8 
\"สินเชื่อ SME โตไว ไทยยั่งยืน\" ภายใต้กองทุนพัฒนาเอเอ็มอีตามแนวประชา [ 26 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 8 
ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงินปีงยประมาณ 2562 [ 26 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 5 
<< ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ จังหวัดสระบุรีค่ะ >>
 

สวนกล้วยไม้ เบญจมาศ (บิ๊กเต้)
 


ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 [ 26 ส.ค. 2562 ]ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติไฟเบอร์กลาส ลายหลุยส์ ขนาดก [ 26 ส.ค. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำ [ 26 ส.ค. 2562 ]

 
มติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ครั้งที่ 2/2562 กสธ. มท 0819.2/ว140  [ 16 ม.ค. 2563 ]
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค สน.คท. มท 0808.2/ว254  [ 16 ม.ค. 2563 ]
 
 
ขอความอนุเคราะห์รายชื่อบุคลากรเป็นคณะกรรมการระดับสนามสอบ RT และ NT ปีการศึกษา 2562 [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการของ อปท. [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 14 
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 [ 16 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 14 
โครงการ\"ตลาดเทศบาลทั่วไทย สะอาดถูกสุขอนามัย ถูกใจประชาชน\" เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาขน ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 16 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 17 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 16 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 20 
การตั้งหมู่ยุวกาชาดสถานศึกษาและการแต่งตั้งคณะกรรมการยุวกาชาดสถานศึกษา [ 16 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 14 
แนวทางการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้น ป.3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ป.1 ปีการศึกษา 2562 [ 16 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 14 
แต่งตั้งนายกยุวกาชาดท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี [ 16 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 15 
การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2562-2563 [ 15 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 16 
ซักซ้อมการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก [ 15 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 26 
ขอประชาสัมพันธ์หนังสือแนวทางทางเวชปฏิบัติ สำหรับผู้ที่มีภาวะกลืนลำบาก [ 15 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 17 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร งวดที่ 2 [ 15 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 17 
ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ [ 15 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 17 
การติดตามการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 15 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 25 
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการในคนพิการของ อปท. [ 15 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 21 
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมงานสัมมนา the Thailand-Japan Environmental Solutions [ 14 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 20 
โครงการ 1 จังหวัด 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 โครงการต้นแบบเฉลิมพระเกียรติฯ [ 14 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 20 
แนวทางการปฏิบัติรองรับการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562 [ 13 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 26 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 (เดือน ม.ค. - มี.ค.63) [ 13 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 46 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 2 [ 13 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 21 
 
 
ทต.หนองโดน โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่นสนามเด็กเล็กสร้างปัญ [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.หนองโดน การสร้างความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล ของ เทศบาลตำบลหนองโดน [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.หนองโดน พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.หนองโดน การบื่นแบบฯเพื่อชำระ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.ป๊อกแป๊ก ประกาศราคากลางเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานที่มิใช่งานก่อสร้าง [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
ทต.หนองโดน 10 วิธีประหยัดพลังงานไฟฟ้า [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.หนองโดน ขั้นตอนการรับเรื่องราวร้องทุกข์ [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.หนองโดน 5 ป. ป้องกันโรคไขเลือดออก [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.หนองโดน รู้ทันป้องกันโรคเอดส์ [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.หนองโดน รวมใจลดโลกร้อน ด้วยลดใช้พลาสติก และการใช้ถุงผ้า [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.สวนดอกไม้ ประกาศเทศบาลตำบลสวนดอกไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโ [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 5 
ทต.หน้าพระลาน ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวด [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 5 
ทต.หนองโดน เทศบาลตำบลหนองโดน ร่วมวางพวงมาลาวันปิยมหาราช [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.หนองโดน เทศบาลตำบลหนองโดน-ร่วมลงนามถวายความอาลัย [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.หนองโดน โครงการอบรมให้ความรู้การซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในชุมชน [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
รับสมัครตัวแทนบริษัท 3BB (3 มิ.ย. 2562)    อ่าน 1054  ตอบ 1  
ขอเบอร์ติดต่อนายกอบต.หน่อยค่ะ (22 พ.ค. 2561)    อ่าน 2420  ตอบ 0  
ประชาสัมพันธ์ศึกษาดูงาน (26 ก.ค. 2560)    อ่าน 653  ตอบ 0  
 

ไร่องุ่นภูคำฝ้าย

ผลิตภัณฑ์ถักสานเชือกมัดฟาง
 
 
 
 
 
 
 
 
  คุณต้องการให้ อบต.หนองย่างเสือพัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านเส้นทางการคมนาคม
  ด้านสาธารณสุข
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  ด้านบริการประชาชน
  ด้านสาธารณูปโภค

เริ่มนับ วันที่ 19 ต.ค. 2555
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 081-809-4290
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10