หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ประชาสัมพันธ์งบการเงินเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ 2563 [ 15 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 4 
ประชาสัมพันธ์กำหนดวันเวลาตรวจรับงานก่อสร้างโรงอาหาร ศพด.บ้านหนองผักหนอก [ 14 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 2 
การจดทะเบียนพาณิชย์กรณีการโอนทะเบียนรถบรรทุกของผู้ประกอบธุรกิจรับเหมา [ 14 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 3 
ขอส่งรายงานข้อมูลรายรับ รายจ่าย เดือนตุลาคม 2562 ให้คลังจังหวัดสระบุรี [ 5 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 8 
ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 [ 4 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 6 
งบแสดงผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน เม.ย.-ก.ย..62 [ 1 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 9 
ประชาสัมพันธ์งบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2562 อบต.หนองย่างเสือ [ 1 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 9 
รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 28 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 11 
รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนตุลาคม 256 [ 24 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 8 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หม [ 24 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 10 
ลูกจ้างประจำผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น รอบการประเมินระหว่างวันที่ [ 22 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 10 
พนักงานส่วนตำบลผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น รอบการประเมินระหว่างวันท [ 22 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 9 
พนักงานจ้างผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น รอบการประเมินระหว่างวันที่ 1 [ 22 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 10 
รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนกันยายน คร [ 22 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 7 
ประกาศรายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 21 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 11 
<< ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ จังหวัดสระบุรีค่ะ >>
 

สวนกล้วยไม้ เบญจมาศ (บิ๊กเต้)
 


ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 [ 26 ส.ค. 2562 ]ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติไฟเบอร์กลาส ลายหลุยส์ ขนาดก [ 26 ส.ค. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำ [ 26 ส.ค. 2562 ]

 
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และโครงการพระราชดำริ ในจังหวัดเพชรบุรี กสว. มท 0820.2/ว4660  [ 14 พ.ย. 2562 ]
เชิญประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 2/2562 และขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์ปฏิทินโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว4622  [ 14 พ.ย. 2562 ]
 
 
การเตรียมความพร้อมจัดทำคำขอตั้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แจ้ง ทม. ทุกแห่ง) [ 15 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง2562 [ 15 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 34 
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า [ 14 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 10 
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนทางหลวงท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 14 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 13 
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการน้ำระบบธนาคารน้ำใต้ดิน [ 14 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 6 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ [ 14 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 10 
แจ้งประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุน [ 14 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 12 
ประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีให้แก่อปท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 14 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 11 
การยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment : ITA) [ 14 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 11 
การจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนสำหรับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการประกันภัยฯ [ 14 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 13 
ขอความอนุเคราะห์ส่งรายชื่อผู้ติดต่อสำหรับการบันทุกข้อมูลจำนวนสุนัขและแมวในระบบ Rabies One Data [ 14 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 16 
ขอความร่วมมือดำเนินงานตามมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในเด็ก [ 14 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 10 
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นอปท. [ 14 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 18 
ขอความร่วมมือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2563 [ 13 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 13 
การประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 [ 13 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 13 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.- ธ.ค.62) [ 13 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 17 
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน [ 13 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 18 
ซักซ้อมแนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 13 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 13 
การนำส่งเงินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ GFMIS เดือนกันยายน-ตุลาคม 2562 [ 13 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 24 
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติมเดือนตุลาคม 2562 [ 13 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 13 
สถ.จ.สระบุรี ตรวจสอบสถานะการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเด็ก (8 พ.ย. 2562)    อ่าน 17  ตอบ 0
ทต.หินกอง แจ้งไฟส่่องสว่างที่เสาไฟฟ้าดับ (18 ต.ค. 2562)    อ่าน 22  ตอบ 2
อบต.หนองสรวง ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ อบต.หนองสรวง อ.วิหารแดง จ.สระบุรีค่ะ (14 ต.ค. 2562)    อ่าน 7023  ตอบ 5
ทต.หนองหมู รับแจ้งเบาะแสยาเสพติด (14 ต.ค. 2562)    อ่าน 10252  ตอบ 86
อบต.บ้านยาง เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี เปิดให้บริการแล (12 ต.ค. 2562)    อ่าน 1806  ตอบ 0
อบต.บ้านป่า สอบถามเรื่องโอนย้ายครับ (11 ต.ค. 2562)    อ่าน 510  ตอบ 1
อบต.ห้วยบง เว็บไซต์ "อบต.ห้วยบง" อ.เฉลิมฯ จ.สระบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (11 ต.ค. 2562)    อ่าน 13086  ตอบ 18
ทต.หน้าพระลาน เว็บไซต์ ทต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (6 ต.ค. 2562)    อ่าน 639  ตอบ 1
อบต.ปากข้าวสาร  โหลดแนวข้อสอบ โรงพยาบาลสระบุรี ทุกตำแหน่ง (24 ก.ย. 2562)    อ่าน 596  ตอบ 1
ทต.หินกอง การรายงานตัว ผู้สูงอายุ (19 ก.ย. 2562)    อ่าน 27  ตอบ 1
 
 
อบต.หนองย่างเสือ ประชาสัมพันธ์งบการเงินเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ 2563 [ 15 พ.ย. 2562 ]