หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ
สวนองุ่น ของดีหนองย่างเสือ
มวกเหล็กฮิลไซด์ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจในตำบล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผักหนอก
ผลิตภัณฑ์ถักสานเชือกมัดฟางตำบลหนองย่างเสือ
อบต.หนองย่างเสือ
อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
1
2
3
4
5
 
ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2563 ฉบับปรับปรุง [ 11 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 2 
ประกาศรับสมัครสรรหาเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง จาก อบต.มวกเหล็ก [ 11 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 0 
สถานที่ปิดประกาศสำหรับติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 14 ตำบลหนอ [ 6 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 2 
ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 [ 4 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 7 
ขอส่งข้อมูลรายงานรายรับ รายจ่าย เดือนพฤศจิกายน 2562 ให้คลังจังหวัดสระบุรี [ 3 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 6 
ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง ขอให้ผู้ประสงค์ทำการเจาะน้ำบาดาลหรือการใช้น้ำบา [ 26 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 5 
\"สินเชื่อ SME โตไว ไทยยั่งยืน\" ภายใต้กองทุนพัฒนาเอเอ็มอีตามแนวประชา [ 26 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 3 
ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงินปีงยประมาณ 2562 [ 26 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 3 
การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ ๑๐ ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ [ 26 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 2 
มุมมองสิทธิ์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 9 กันยายน 2562 [ 26 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 2 
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563 [ 19 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 7 
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 [ 18 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 9 
การออกใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบและไพ่ ประจำปี 2563 [ 18 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 2 
ประชาสัมพันธ์งบการเงินเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ 2563 [ 15 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 11 
ประชาสัมพันธ์กำหนดวันเวลาตรวจรับงานก่อสร้างโรงอาหาร ศพด.บ้านหนองผักหนอก [ 14 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 4 
<< ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ จังหวัดสระบุรีค่ะ >>
 

สวนกล้วยไม้ เบญจมาศ (บิ๊กเต้)
 


ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 [ 26 ส.ค. 2562 ]ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติไฟเบอร์กลาส ลายหลุยส์ ขนาดก [ 26 ส.ค. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำ [ 26 ส.ค. 2562 ]

 
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2563 (เพิ่มเติม) กค. มท 0803.4/ว5013  [ 11 ธ.ค. 2562 ]
การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เสี่ยงเกิดเหตุอุทกภัยภาคใต้และภาคตะวันตก กสว. มท 0820.2/ว5028  [ 11 ธ.ค. 2562 ]
 
 
รายงานคุณภาพชีวิตคนสระบุรี ปี 2562 [ 12 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 16 
การดำเนินโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 11 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 11 
บัญชีแจกจ่ายหนังสือและสื่อประชาสัมพันธ์ผลงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [ 9 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 32 
การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2562 [ 6 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 49 
ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลแม่น้ำ และลำคลองสาธารณประโยชน์ [ 6 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 25 
ซักซ้อมแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 6 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 32 
ขอความร่วมมือเสนอชื่อและประชาสัมพันธ์ข้าราชการครูเป็นครูอาสาสมัครสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ [ 6 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 19 
การรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ฯ [ 6 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 123 
ข้อสังเกตเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัเสวัสดิภาพสัตว์ของ อปท. [ 6 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 22 
ประชุมชี้แจงการใช้งานระบบการแจ้งปัญหาและข้อร้องเรียน (Traffy Fondue) และระบบการเก็บขยะอัจฉริยะ (Traffy Waste) [ 6 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 15 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 1 [ 6 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 13 
แนวทางการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม) [ 6 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 13 
ประชาสัมพันธ์คัดเลือกกรรมการตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 [ 6 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 27 
การรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี [ 6 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 85 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบัยที่ 17) พ.ศ.2562 [ 4 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 22 
การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 4 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 33 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 เดือนพฤศจิกายน 2562 [ 4 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 15 
การเตรียมความพร้อมจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 [ 3 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 32 
กำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลของ อปท. [ 3 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 24 
แนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานการบริการสาธารณสุขของอปท. [ 3 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 34 
 
 
ทต.ธารเกษม แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องรับสมัครบุุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างเหมารายเดือน [ 12 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ตลิ่งชัน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่น (ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองยาว โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 2 [ 12 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองยาว โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 7 [ 12 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองยาว ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่ 4 [ 12 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองยาว วันพ่อแห่งชาติ [ 12 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.กุดนกเปล้า เเจ้งเตือนประชาชน เมื่อเข้าสู่ฤดูหนาว มีลมโชก ปัญหาไฟไหม้มักพบได้บ่อยครั้ง เราคว [ 12 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.กุดนกเปล้า โครงการ จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบร [ 12 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.กุดนกเปล้า วันสิ่งแวดล้อมไทย [ 12 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.กุดนกเปล้า ยินดีต้อนรับ [ 12 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.กุดนกเปล้า กิจกรรมเข้าเเถวเคารพธงชาติ [ 12 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองยาว รณรงค์ออกกำลังกายด้วยเครื่องออกกำลังกาย อบต. หนองยาว [ 12 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.กุดนกเปล้า วันสถาปนากองคลังยุทโธปกรณ์สรรพาวุธ ครบรอบปีที่48 [ 12 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.กุดนกเปล้า กีฬาสีโรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) ประจำปี2562 [ 12 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.กุดนกเปล้า งานบริการประชาชน เรื่องขอความอนุเคราะห์ซ่อมเเซมไฟฟ้าสาธารณะ [ 12 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
รับสมัครตัวแทนบริษัท 3BB (3 มิ.ย. 2562)    อ่าน 1027  ตอบ 1  
ขอเบอร์ติดต่อนายกอบต.หน่อยค่ะ (22 พ.ค. 2561)    อ่าน 2223  ตอบ 0  
ประชาสัมพันธ์ศึกษาดูงาน (26 ก.ค. 2560)    อ่าน 645  ตอบ 0  
 

ไร่องุ่นภูคำฝ้าย

ผลิตภัณฑ์ถักสานเชือกมัดฟาง
 
 
 
 
 
 
 
 
  คุณต้องการให้ อบต.หนองย่างเสือพัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านเส้นทางการคมนาคม
  ด้านสาธารณสุข
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  ด้านบริการประชาชน
  ด้านสาธารณูปโภค

เริ่มนับ วันที่ 19 ต.ค. 2555
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 081-809-4290
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10