หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ
สวนองุ่น ของดีหนองย่างเสือ
สวนบิ๊กเต้ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจในตำบล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผักหนอก
ผลิตภัณฑ์ถักสานเชือกมัดฟางตำบลหนองย่างเสือ
อบต.หนองย่างเสือ
อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
1
2
3
4
5
 
ขอส่งรายงานข้อมูลรายรับ รายจ่าย เดือนมีนาคม 2563 ให้คลังจังหวัดสระบุรี [ 7 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 7 
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไครมาสที่2 [ 2 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 12 
ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 25623 [ 2 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 11 
ประกาศใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงศูนย์ อปพร. [ 11 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 21 
ประกาศเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ 2563 เพิ่มเติม [ 6 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 14 
ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 3 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 20 
ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างเสาธงพร้อมฐาน [ 12 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 32 
ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563 [ 4 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 28 
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไครมาสที่1 [ 10 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 33 
ประชาสัมพันธ์กำหนดวันเวลา ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำสายทางสี่แยกกล [ 3 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 29 
ประชาสัมพันธ์กำหนดวันเวลาตรวจรับงานปรับปรุงห้องน้ำอบต.หนองย่างเสือ [ 13 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 32 
ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำสายทางสี่แยกกลุ่มพระบาท [ 13 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 30 
ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 [ 4 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 35 
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 [ 18 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 34 
ประชาสัมพันธ์กำหนดวันเวลาตรวจรับงานก่อสร้างโรงอาหาร ศพด.บ้านหนองผักหนอก [ 14 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 26 
<< ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ จังหวัดสระบุรีค่ะ >>
 

สวนกล้วยไม้ เบญจมาศ (บิ๊กเต้)
 


จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่า [ 3 มี.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำ [ 3 มี.ค. 2563 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 [ 26 ส.ค. 2562 ]

 
ขอเลื่อนการจัดพิธีเปิดโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติเรื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2087  [ 9 เม.ย. 2563 ]
ขอส่งระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562 และคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ 19/2562 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2562 กสธ. มท 0819.2/ว1121  [ 9 เม.ย. 2563 ]
 
 
แจ้งรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ DLTV และสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา อบต.มวกเหล็ก [ 10 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
แจ้งการรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ DLTV เทศบาลตำบลนายาว [ 10 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
แจ้งการรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ DLTV อบต.บ้านกลับ [ 10 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
แจ้งการรับเงินอุดหนุนเฉพาะ DLTV อบต.หนองหมู [ 10 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
แจ้งการรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ อบต.ท่ามะปราง [ 10 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
การใช้บริการรถตู้โดยสารไม่ประจำทาง (รถตู้เช่าเหมา) ที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฏหมาย [ 10 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 21 
การดำเนินการกรณีการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หรืออุปกรณ์การแพทย์ ฯลฯ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 [ 9 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 29 
แนวทางการดำเนินการกรณีการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัศโควิด 19 [ 9 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 26 
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 9 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 31 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียกเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคืนจากผู้สูงอายุที่รับบำนาญจากหน่วยงานของรัฐ [ 9 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 20 
การจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 9 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 20 
โครงการประกวดรางวัล Thailand Rabies Awards 2020 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ [ 9 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 17 
ขอให้ตรวจสอบสถานะการตอบแบบวัดการรับรู้ รายจังหวัด ในการดำเนินการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 8 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 28 
แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 8 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 16 
แนวทางการจัดหาอาหารในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 [ 8 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 29 
การแก้ไขปัญหาการถ่ายโอนทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงชนบทฯ [ 8 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 15 
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ 2563 งวดที่ 3 [ 8 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 21 
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมผู้พิการหรือทุพพลภาพ 2563 งวดที่ 3 [ 8 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 25 
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมผู้ด้อยโอกาส 2563 งวดที่ 3 [ 8 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 24 
การปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 8 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 26 
 
 
ทต.หินกอง เทศบาลตำบลหินกอง ฉีดน้ำยาทำความสะอาดและเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโร [ 10 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.หินกอง แจกหน้ากากอนามัยชนิดผ้า เพื่อป้องกันโควิด-19 ณ ชุมชนสามัคคี ชุมชนศาลเจ้า และชุม [ 10 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.หินกอง ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากธนาคารกรุงไทย สาขาหินกอง เรื่อง การเบิกถอนเงินเบี้ยยังชีพ [ 10 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.หินกอง แจกหน้ากากอนามัยชนิดผ้า เพื่อป้องกันโควิด-19 ณ ชุมชนบ้านลาด และชุมชนบ้านบุ ( [ 10 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.หินกอง แจกหน้ากากอนามัยชนิดผ้า เพื่อป้องกันโควิด-19 ณ ชุมชนทางหลวง ชุมชนหนองจิก และชุม [ 10 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.หินกอง แจกหน้ากากอนามัยชนิดผ้า เพื่อป้องกันโควิด-19 ณ ชุมชนห้วยขมิ้น ชุมชนท่าจิก (วันท [ 10 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.หินกอง แจกหน้ากากอนามัยชนิดผ้า และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค เเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 บริเว [ 10 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.หินกอง ป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย \" หยุดล้วง แคะ แกะ เกา \" [ 10 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.หินกอง ขอเน้นย้ำมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 [ 10 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.ธารเกษม ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ จาก กศน.พระพุทธบาท [ 10 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ตลิ่งชัน ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จากวัดท่าเยี่ยม ถึง บ้ [ 10 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.ตลิ่งชัน ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายคำหมา บุญสท [ 10 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.ธารเกษม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย [ 10 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.ธารเกษม จุดคัดกรองเทศบาลตำบลธารเกษม [ 10 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.สวนดอกไม้ การล้างถนนและฉีดพรมน้ำยาฆ่าเชื้อ บริเวณริมถนนพิชัยฯ หน้าวัดเจ้าฟ้าถึงซอยสวนดอกไม [ 10 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
รับสมัครตัวแทนบริษัท 3BB (3 มิ.ย. 2562)    อ่าน 1100  ตอบ 1  
ขอเบอร์ติดต่อนายกอบต.หน่อยค่ะ (22 พ.ค. 2561)    อ่าน 2456  ตอบ 0  
ประชาสัมพันธ์ศึกษาดูงาน (26 ก.ค. 2560)    อ่าน 685  ตอบ 0  
 

ไร่องุ่นภูคำฝ้าย

ผลิตภัณฑ์ถักสานเชือกมัดฟาง
 
 
 
 
 
 
 
 
  คุณต้องการให้ อบต.หนองย่างเสือพัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านเส้นทางการคมนาคม
  ด้านสาธารณสุข
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  ด้านบริการประชาชน
  ด้านสาธารณูปโภค

เริ่มนับ วันที่ 19 ต.ค. 2555
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 081-809-4290
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10