หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
   

การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่

ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

ส่งเสริมสุขภาวะของประชาชนให้มีคุณภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ

พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม

การเพิ่มศักยภาพและพัฒนาอาชีพของชุมชน

ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้านเศรษฐกิจ

การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา

การพัฒนาศูนย์และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร
 
 
   

อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สร้างจิตสำนึกและตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม

การป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
 
 
   

ส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และวันสำคัญ

สร้างจิตสำนึกและตระหนักในคุณค่าและความสำคัญศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมท้องถิ่น

ส่งเสริมและเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ส่งเสริมศาสนา พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม